Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Vlasatice pro školní rok 2021/2022

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Vlasatice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z níže uvedených kritérií:

 

K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti, které nejpozději před 31. 8. 2021 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy (§ 34 odst. 3), tedy ve Vlasaticích.

 

Povinné předškolní vzdělávání je pro děti, které nejpozději k 31. 8. 2021 dosáhnou 5 let věku.

 

Děti budou seřazeny v pořadí dle věku od nejstaršího po nejmladší. V případě stejného data narození jsou děti seřazeny dle příjmení a dále pak jména, s předností dítěte dle abecedního pořadí.

 

Pokud po přijetí všech uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, mohou být přijaty další děti, a to podle následujících kritérií:

 

1. Věk dítěte – mají přednost starší děti před mladšími. Věk se prokazuje rodným listem dítěte.

  • Dítě, které dosáhne 3 let v době od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 – 3 body
  • Dítě, které dosáhne 3 let v době od 1. 1. 2022 do 30. 6.2022 – 2 body
  • Dítě, které dosáhne 2 let nejpozději ke dni 31. 8. 2021 – 1 bod

Při rovnosti bodového hodnocení dětí bude rozhodovat datum narození s předností dítěte staršího. V případě stejného data narození jsou děti seřazeny dle příjmení a dále pak jména, s předností dítěte dle abecedního pořadí.

Pokud po přijetí všech výše uvedených děti přesto zůstanou v mateřské škole volná místa, mohou být přijaty děti nespádové, přednostně děti plnící povinnou předškolní docházku.

 

Ve Vlasaticích dne 1. 4. 2021 Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka