ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ A MŠ VLASATICE

pro školní rok 2023/2024

 

Vedoucí ŠPP, výchovný a kariérový poradce: RNDr. Jitka Kaňovská

 • spolupráce s odborníky (OSPOD, PČR)
 • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomoc při řešení výchovných problémů žáků, účast na výchovných komisích
 • zajištění nákupu pomůcek pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
 • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
 • individuální poradenství pro žáky i rodiče
 • koordinace vydávání přihlášek, zápisového lístku, na střední školu
 • aktualizace webu školy – školní poradenské pracoviště, informace pro vycházející žáky
 • zpracování a vedení veškeré dokumentace
 • zajištění Atlasů školství pro vycházející žáky

konzultační hodiny: pondělí 13.30 – 14.30, jindy kdykoli dle domluvy

tel.: 519 426 543, e-mail: jitka.kanovska@zsvlasatice.cz

 

Školní speciální pedagog: Mgr. Alena Králová

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • spolupráce s odborníky – SPC, PPP, lékaři …
 • péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (IVP, PLPP, další PO) včetně veškeré potřebné dokumentace
 • kompletace IVP žáků
 • řešení problémů spojených se školní docházkou, školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výukových problémů žáků
 • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení  
 • reedukace specifických poruch učení

konzultační hodiny: úterý 13.00 – 14.00, ostatní dny kdykoli dle domluvy

tel. 519 425 231, e-mail: alena.kralova@zsvlasatice.cz

 

Školní metodik prevence: Bc. Monika Strnadová

 • koordinace aktivit školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • tvorba a kontrola realizace Minimálního preventivního programu školy, metodické vedení pedagogů v oblasti prevence
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na primární prevenci (jednotlivé programy v rámci primární prevence na sebe navazují s ohledem na specifičnost jednotlivých třídních kolektivů a jejich žáků)
 • soustavná, cílená a včasná práce se žáky v riziku, žáky s problémy v chování i se žáky s poruchami chování
 • spolupráce s odborníky (OSPOD, PČR)
 • komunikace s odborníky, ostatními pedagogy školy, rodiči a vedením školy, hledání a návrhy řešení problémového chování
 • depistáž, pohovory, pomoc třídním učitelům, preventivní práce v drogové i edukační oblasti
 • příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole, koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními

konzultační hodiny: úterý od 13.00 – 14.00, jindy kdykoli dle domluvy

tel. 519 425 231, e-mail: monika.strnadova@zsvlasatice.cz

 

Vedoucí asistentů pedagoga: Kateřina Sláviková

 • podpora spolupráce asistentů pedagoga s učiteli
 • koordinuje práci všech AP – využití AP v jiných třídách apod.
 • zajišťuje kooperaci mezi AP, pedagogy a vedením školy
 • spolupráce na řešení výchovných problémů žáků, případně společně s pedagogy
 • vedení porad asistentů pedagoga 1x za měsíc

konzultační hodiny: čtvrtek 13:00 – 14:00 hodin, jinak kdykoliv dle domluvy.

tel.: 519 426 543, e-mail: katerina.slavikova@zsvlasatice.cz

 

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem.
Nabízíme možnost konzultací v naléhavých případech kdykoliv po telefonické domluvě.

 

Jsme připraveni pomoci vám i vašim dětem, těšíme se na spolupráci.