Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Tuto radu zřizuje zřizovatel školy, což je v našem případě Obec Vlasatice.

Školská rada zřízená při naší škole je 6 členná, kde 2 zástupci jsou určeni zřizovatelem, 2 zástupci jsou voleni rodiči a 2 zástupci jsou voleni pedagogickými pracovníky školy.

Školská rada má své pravomoci a povinnosti, mezi ty nejdůležitější patří:

 

 • možnost vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvalování výroční zprávy o činnosti školy,
 • schvalování školního řádu,
 • projednávání inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podávání návrhu na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Od 28. 6. 2023 pracuje školská rada při ZŠ a MŠ ve Vlasaticích v následujícím složení:

 • Ing. Iva Nováková  (zvolena rodiči) – předsedkyně ŠR
 • Dagmar Provázková (zástupce rodičů) – člen ŠR
 • Mgr. Alena Králová (zvolena pedagogickými pracovníky) – člen ŠR
 • Bc. Monika Strnadová (zvolena pedagogickými pracovníky) – člen ŠR
 • Pavel Procházka (určen zřizovatelem) – člen ŠR
 • Bc. Marek Sendler (určen zřizovatelem) – člen ŠR

Naše školská rada se schází minimálně dvakrát ročně a na svých zasedáních projednává aktuální otázky týkající se ZŠ a MŠ ve Vlasaticích. Školská rada je otevřena všem námětům a podnětům týkajících se naší školy ze strany rodičů, občanů i žáků. I z tohoto důvodu zřídila e-mailovou adresu, kam můžete své náměty k jednání zasílat: skolska.rada@zsvlasatice.cz.

 

Dokumenty v PDF: